20050625-20050628 JapanLocation Hunt
- AMG
- Doraemon at TV Asahi