20040313 Jordan / UAE / Bahrain20040313-20040314 : Hong Kong - UAE : Dubai - Jordan : Amman
20040314 : Jordan : Amman : Citadel
20040315 : Jordan : Jerash
20040315 : Jordan : Dead Sea
20040316-20040318 : Jordan : Petra
20040318 : Jordan : Wadi Rum
20040319 : Jordan : Amman - UAE : Dubai
20040320 : UAE : Dubai
20040320 : UAE : Dubai - Bahrain
20040321-20040322 : Bahrain : Manama
20040322-20040323 : Bahrain - Hong Kong